VEDTEKTER
for Trondheim Astronomiske Forening.

(Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i TAF 10. desember 1998, endret på generalforsamling 17. april 2012)

§1 Formål.

Trondheim Astronomiske Forening har som formål å samle personer i Trondheimsområdet med interesse for astronomi for å :

 1. Videreutvikle medlemmenes interesse for og kunnskaper om astronomi.
 2. Øke medlemmenes observasjonsaktivitet og kvaliteten av dette arbeidet.
 3. Øke interessen for astronomi generelt i Trondheimsområdet.
 4. Informere lokalbefolkningen om viktige astronomiske begivenheter.

Foreningen skal, enten alene eller helst i samarbeid med andre lokale eller nasjonale foreninger, blant annet :

 1. Holde møter med foredrag og kåserier om astronomi, samt nyhetsformidling og sosialt samvær.
 2. Arrangere observasjonskvelder.
 3. Planlegge og gjennomføre observasjonsprogrammer, helst med reell vitenskaplig verdi.
 4. Skaffe medlemmene tilgang til astronomisk litteratur og utstyr, samt jobbe for å skaffe medlemmene tilgang til et fast astronomisk observatorium.
 5. Utgi medlemsblad.

§2 Medlemskap.

2.1 Ordinært medlemskap.

Alle som ønsker det kan være medlem av TAF. Medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke er betalt innen en frist som settes av kasserer.

2.2 Organisasjoner/foreninger.

Organisasjoner/foreninger kan ha medlemskap gjennom en fast kontaktperson med ordinært medlemskap.

2.3 Æresmedlemskap.

Personer som på en særegen måte har gjort en innsats for TAF eller for astronomiens fremme i Trondheimsregionen, kan, etter forslag fra styret, velges til æresmedlem av foreningens generalforsamling. Æresmedlemskap gir gratis medlemskap på livstid.

2.4 Suspensjon og eksklusjon.

Styret kan suspendere medlemmer som måtte være til skade for TAF's virksomhet. Eventuell eksklusjon avgjøres av generalforsamlingen.

§3 Møter og andre arrangementer.

Flest mulig av TAF's møter og arrangementer skal åpnes for deltakelse fra andre enn medlemmer mot betaling av en (ekstra) deltakeravgift som fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Styret i TAF kan velge å tillate utleie av litteratur, utstyr etc. til ikke-medlemmer, men da til en høyere pris enn det medlemmer betaler.

§4 Generalforsamlingen.

4.1 Status.

Generalforsamlingen er, nest etter uravstemning, foreningens høyeste besluttende myndighet.

4.2 Stemmeberettigede.

Medlemmer som har betalt kontingent for det året generalforsamlingen avholdes, har stemmerett.

4.3 Tidspunkt, innkalling og saker til generalforsamlingen.

 1. Generalforsamlingen holdes hvert år innen 1. mai.
 2. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevet eller når minst 30% av medlemmene krever det.
 3. Innkallelse til generalforsamlingen skal skje skriftlig minst 14 dager på forhånd. Innkallelsen skal vedlegges fullstendig saksliste, årsberetning, revidert regnskap og valgkomitéens innstilling.
 4. På generalforsamlingen kan det bare stemmes over saker som er anført i dagsordenen. Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 1. mars.
 5. Endring av foreningens vedtekter gjøres ved 2/3 flertall. Øvrige vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Dersom ikke annet blir bestemt, trer vedtaket i kraft umiddelbart, med unntak av §10.
 6. Medlemmer som er forhindret fra å møte på generalforsamlingen, kan sende inn sin stemme skriftlig. Skriftlige stemmer må forevises styret, og godkjennes eller forkastes i samsvar med de retningslinjer som er gitt i innkallelsen.
 7. Valg av styre skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Ved benkeforslag under generalforsamlingen stemmer møtedeltakerne over hvorvidt de ønsker benkeforslaget valgt inn, og i så tilfelle hvem de ønsker skal gå ut til fordel for dette. Hver person i benkeforslaget skal velges ved særskilt valg.

4.4 Generalforsamlingens dagsorden.

Dagsorden for generalforsamlingen skal være :

a) Konstituering :

 1. Åpning.
 2. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og saksliste.
 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.

b) Årsberetning og revidert regnskap.

c) Saker fremmet av TAF's styre og medlemmer.

d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent.

e) Valg :

 1. Leder for ett år.
 2. To styremedlemmer for to år (nestleder/redaktør og tur/møtekoordinator velges første gang i 1999, sekretær og kasserer/materialforvalter velges første gang i 2000).
 3. Minst ett varamedlem, alle for ett år.
 4. Tre valgkomitémedlemmer for ett år.
 5. Revisor for ett år.

§5 Uravstemning.

5.1 Status.

Uravstemning er bindende og har myndighet over generalforsamlingen.

5.2 Stemmeberettigede.

Medlemmer som har betalt kontingent for det året uravstemningen avholdes, har stemmerett.

5.3 Innkalling, stemmegivning og saker.

 1. Styret kan fatte beslutning om å sende spesielle saker til uravstemning blant medlemmene. Saker til uravstemning skal være medlemmene i hende minst 2 måneder før uravstemningen avholdes, og påføres frist for avstemning.
 2. Kun skriftlige stemmer er gyldige. Stemmer skal telles og kontrolleres av et tellekorps bestående av tre styremedlemmer som er oppnevnt av styret.
 3. Saker som kan medføre avståelse av suverenitet til en myndighet utenfor TAF skal tas opp til uravstemning.
 4. Valg av styre og godkjenning av regnskap og budsjett skal ikke tas som uravstemning.

§6 Styret.

Medlemmer har anledning til å stille til valg til foreningens styre.

6.1 Status.

Styret skal lede TAF i samsvar med de hovedlinjer som er fastlagt av generalforsamlingen.

6.2 Sammensetning, møteavholdelse og beslutningsdyktighet.

 1. Styret konstituerer seg selv hvert år og består av leder og 4 styremedlemmer. Det velges minst ett varamedlem (1. varamedlem, 2. varamedlem osv.).
 2. Styrefunksjonene fordeler seg på vervene (1) leder, (2) nestleder/redaktør, (3) sekretær, (4) kasserer/materialforvalter og (5) tur/møtekoordinator.
 3. Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer fremmer ønske om det.
 4. Styremedlemmer har møteplikt, mens varamedlemmer har møterett.
 5. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 6. Varamedlem trer inn som stemmeberettiget ved forfall fra styremedlem. 1. varamedlem trer inn før 2. varamedlem osv. Varamedlem som trer inn for styremedlem har møteplikt.

Samme person kan ikke inneha flere styreverv.

6.3 De enkelte styremedlemmers ansvarsområder.

 1. Styrets leder har det overordnede ansvar for foreningens drift og styrets arbeid. Lederen innkaller til og leder styremøtene.
 2. Nestleder/redaktør skal bistå leder med administrative oppgaver og annet forefallende styrearbeid, og overta leders oppgaver når denne er indisponert. Nestleder/redaktør er ansvarlig for utgivelsen av medlemsbladet, og er leder for redaksjonen.
 3. Sekretæren fører foreningens korrespondanse og referat fra alle møter.
 4. Kasserer/materialforvalter fører medlemskartotek og regnskap, samt forvalter foreningens faste eiendeler (utstyr, bøker, tidsskrifter, dataprogrammer etc.).
 5. Tur/møtekoordinator har ansvar for å arrangere jevnlige medlemsmøter og eventuelle turer/ekskursjoner, herunder observasjonskvelder.

§7 Komitéer.

7.1 Komitéer og sammensetning.

 1. Foreningen skal ha Valgkomité, Møtekomité, Observasjonskomité og Informasjonskomité. Andre komitéer opprettes etter behov. Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Andre komitéer bemannes etter behov.
 2. Representanter for andre lokale astronomiforeninger kan velges inn i alle komitéene bortsett fra Valgkomitéen. Samme person kan være medlem av flere komitéer.

7.2 Komitéenes ansvarsområder.

 1. Informasjonskomitéen har ansvaret for profilering av TAF utad, herunder oppretting og vedlikehold av hjemmeside på Internett og kontakt med media, spesielt lokalaviser.
 2. Observasjonskomitéen har ansvaret for å utarbeide observasjonsprogrammer og å hjelpe medlemmene til å utføre disse med høy kvalitet.
 3. Møtekomitéen har ansvaret for møteprogrammet for medlemsmøtene og for gjennomføring av møtene. Komitéen ledes av styrets Møtekoordinator.
 4. Valgkomitéen (se §9).

§8 Revisor.

Revisor reviderer regnskapet før innkallelsen til hver generalforsamling.

§9 Valgkomitéen.

 1. Valgkomitéen skal, før hver ordinære generalforsamling, innstille valgbare styrekandidater i samsvar med §4.4 e). Foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv.
 2. Medlemmene av Valgkomitéen kan ikke samtidig være medlemmer av styret.

§10 Oppløsning av TAF.

 1. Vedtak om oppløsning av TAF kan kun foretas av to på hverandre følgende ursavstemninger med ett års mellomrom. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall.
 2. I tilfelle oppløsning skal siste uravstemning bestemme hvilken organisasjon eller formål TAF's midler skal overføres til, f.eks. en annen trøndersk astronomiforening eller Norsk Astronomisk Selskap.

________________________________

Trondheim, 27/11-1998.