Generalforsamling i TAF 12. april 2002

Det var 40 personer tilstede.

 1. Konstituering
  1. Generalforsamlingen ble åpnet av foreningens leder, Birger Andresen.
  2. Innkalling, dagsorden, saksliste ble godkjent.
  3. Eivind Wahl og Knut Sverre Grøn ble valgt til å skrive under på protokollen.
  4. Terje Bjerkgård ble valgt til ordstyrer og Tove Selliseth til referent.
 2. Årsberetning
 3. TAF har hatt et aktivt år. Observatoriet ble innviet i februar. De fleste viktige målene ble nådd med unntak av innkjøp av teleskop. Overskuddet ble på kr 11.029,-. Flere foredrag ble holdt av Birger og Terje for eksterne oppdragsgivere. Ved utgangen av året 2001 hadde TAF 99 medlemmer, dvs. omtrent som forventet.

  Det ble holdt 8 medlemsmøter hvorav 3 med eksterne foredragsholdere. Det ble forsøkt arrangert tre turer. Av disse ble Harstua-turen avlyst pga lav interesse, mens Hjerkinn-turen ble avlyst pga dårlig vær. Det var for øvrig lav interesse også for Hjerkinn-turen. Spørsmålet er om foreningen skal satse på turer. Dette må diskuteres grundig. Det ble holdt kun et styremøte i 2001. Antallet økes i 2002.

  Medlemmer i TAF er aktive til å skrive f.eks i "Boliden" (tidsskriftet til Meteorgruppen i Norsk Astronomisk Selskap) og "Astronomi" (medlemsbladet til Norsk Astronomisk Selskap). Det ble gitt to radiointervjuer om astronomiske begivenheter (måneformørkelsen i januar og Leonidene i november). Vi hadde arrangement på Torvet under måneformørkelsen. TAF hadde flere artikler i Adresseavisen og avisa Sør-Trøndelag. Det er ønske om at flere medlemmer starter å gjøre vitenskapelig nyttige observasjoner av f.eks. Sola og variable stjerner.

  Egenkapitalen pr. 1.1.2002 er på hele 28.722.83 kr, hvilket gir økonomisk frihet til betydelige investeringer i telekoper, utstyr og litteratur.

 4. Plan og Budsjett
 5. Det ble en del utgifter til observatoriet som ikke var budsjettert i 2000. TAF sparer mye på at FESIL sponser trykking av medlemsbladet. Vi sparer også mye portoutgifter ved at medlemmer kjører rundt og leverer medlemsblad og annen informasjon på døra til medlemmer i Trondheimsregionen. Regnskapet for 2001 er revidert og funnet i orden av Revisor.

 6. Budsjett og plan for 2002
 7. Budsjettet for 2002 er gjort opp med et underskudd på 16.485 kroner. Dette gir en egenkapital på 12.237 kr ved overgangen til 2003. Desidert største utgiftspost er 20.000 til innkjøp av teleskop. Forsikring av teleskoper må avklares. Forsikringssummen bør trolig inkluderes i de 20.000 som er satt av til kjøp av teleskop. Ønske: Okular til brillebrukere (fokus langt bak okularet; langt ’eye relief’). TAF kjøper inn solfilterduk for salg til medlemmer som vil lage sitt eget solfilter. Styret har bestemt å kjøpe et teleskop, Orion StarMax 127/1540 (127mm f/12.1). Simon Engen Foto kan ikke levere dette, så det bestilles gjennom Celesta i Tromsø. Pris med ekvatorialmontering + okular ca 7.600,-. Flere teleskop kjøpes senere. Ellers blir det som før med medlemsmøter og observasjoner. Medlemskontingenten blir uforandret.

 8. Valg
 9. Det var ingen motkandidater til valgkomiteens forslag fra salen. Kari Stensrud overtar som Sekretær etter Tove Selliseth, mens Brynjar Berg overtar som Kasserer og Materialforvalter etter Bernhard Røsch. Tove og Bernhard fikk velfortjente blomster og rosende ord for stor innsats. Birger Andresen ble gjenvalgt som leder. Birger antydet at det kan være gunstig for foreningen om noen annen overtar ledervervet neste år fordi en leder ikke bør sitte for lenge uten avbrudd. Magnus Reigstad ble gjenvalgt som varamann, mens Geir Jacobsson fortsetter som revisor. Valgkomiteen med Eivind Wahl, Knut Sverre Grøn og Per Arne Bakken ble også gjenvalgt, men Eivind overtok ledervervet i denne komiteen etter Per Arne.

  ________________

  Tove Selliseth, Referent.